top of page

OC zawodowe przewoźnika drogowego do licencji transportowej

Przy składaniu dokumentów do licencji transportowej niezbędne jest zabezpieczenie finansowe na flotę pojazdów.

Związane jest to ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE ) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku dotyczącego posiadania minimalnej zdolności finansowej pojazdów o DMC powyżej 3,5 t  9000 EUR na pierwszy i po 5000 EUR na każdy kolejny pojazd podczas prowadzenia działalności transportowej jak i przy ubieganiu się o wydanie licencji lub dodatkowego wypisu z licencji.

Obecnie pakiet mobilności wprowadza także wymóg posiadania zabezpieczenia finansowego na samochody, których DMC przekracza 2,5 tony, a nie przekracza 3,5 tony. Będzie ono wynosiło  1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd i po 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Zabezpieczenie należy złożyć w jednej z trzech niżej wymienionych form :

- roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub notarialnie – wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (biegłego rewidenta) lub notarialnie,

- gwarancja bankowa – oryginał,

- ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę (ubezpieczyciela) lub notarialnie

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page