top of page

Ubezpieczenie kierowcy
od kosztów leczenia


Ubezpieczenie kierowców w transportach zagranicznych

Głównym założeniem ubezpieczenia kosztów leczenia na czas wyjazdów jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na ewentualność wystąpienia nagłych zdarzeń (wypadek, zachorowanie) pracownika (kierowcy) oddelegowanego poza terytorium RP. Uzupełnieniem rozwiązania pakietowego ubezpieczeń kosztów leczenia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki któremu poszkodowany, który dozna uszczerbku na zdrowiu, otrzyma odszkodowanie stanowiące wsparcie finansowe a także ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie assistance.


Ubezpieczenie kierowcy od kosztów leczenia czy EKUZ?

Przewagą ubezpieczenia względem funkcjonującego rozwiązania w ramach EKUZ są m.in.:
 

- w przypadku wystąpienia zdarzenia, poszkodowany kontaktuje się z infolinią ubezpieczyciela (oczywiście całodobową), gdzie przydzielony zostaje opiekun, który zajmuje się sprawą (np. dokonuje organizacji placówki medycznej, ewentualnego transportu, itp.). Takie wsparcie w przypadku wystąpienia zdarzenia jest niezwykle istotne dla pracownika, nie pozostaje „zdany na siebie”,


- EKUZ działa jedynie wg standardów lokalnych obowiązujących na terenach danych państw (w ramach publicznej służby zdrowia) i odpowiada wyłącznie do kosztów z tego wynikających. Nie zapewnia więc pokrycia np. udziału własnego chorego w kosztach leczenia, kosztów wizyt specjalistycznych, transportu medycznego (w tym transportu zwłok), ratownictwa i poszukiwań. Ubezpieczenie nie jest ograniczane w ten sposób, ponadto dopuszcza (działając w porozumieniu z ubezpieczycielem) przeprowadzenie leczenia także w placówkach prywatnych.

bottom of page