Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego (OC kierowcy)

Ekran deski rozdzielczej samochodu

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu pracy.
 

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, pracodawca ma możliwość obciążenia pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, np. w pojazdach mechanicznych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę pracownikom (kierowcom) na ewentualność wystąpienia tego typu zdarzeń.
 

Taka forma ochrony stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy - zyskuje dodatkową możliwość przeprowadzenia likwidacji szkody w pojeździe (z pominięciem zgłoszenia szkody w ramach polisy autocasco pojazdu).