top of page

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego (OC kierowcy)

Ekran deski rozdzielczej samochodu

Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność materialna pracownika za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów Kodeksu pracy.
 

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, pracodawca ma możliwość obciążenia pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, np. w pojazdach mechanicznych. Ubezpieczenie zapewnia ochronę pracownikom (kierowcom) na ewentualność wystąpienia tego typu zdarzeń.
 

Taka forma ochrony stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy - zyskuje dodatkową możliwość przeprowadzenia likwidacji szkody w pojeździe (z pominięciem zgłoszenia szkody w ramach polisy autocasco pojazdu).

bottom of page