top of page

„Spedytor”, będący w rzeczywistości przewoźnikiem umownym, musi liczyć się z tym, że:

  • ponosi odpowiedzialność na zasadach ryzyka i domniemania winy,- ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców
    (art. 3 konwencji CMR i art. 5 ustawy Prawo Przewozowe)

  • nie może powoływać się na żadne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wynikające z kodeksu cywilnego (np. na art. 799)

  • może powoływać się na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wynikające z prawa przewozowego, jednakże takie możliwości są dość ograniczone

  • posiadana przez niego polisa OCS chroni wyłącznie od ryzyk spedycyjnych i nie uwzględnia odpowiedzialności spedytora występującego w charakterze przewoźnika umownego

  • w przypadku szkody, w pierwszej kolejności otrzyma roszczenie o odszkodowanie, z którym będzie musiał zmierzyć się sam, gdyż zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody z jego polisy OCS

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page