top of page

Przykładowe klauzule w ubezpieczeniu OC przewoźnika drogowego:

1. Załadunek/wyładunek/rozmieszczenie towaru

2. Czynności zabezpieczenia towaru

3. Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

4. Rabunek, rozbój

5. Wina umyślna

6. Rażące niedbalstwo

7. Szkody po spożyciu alkoholu i/lub substancji odurzających

8. Brak ważności dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem

9. Odpowiedzialność za podwykonawców

10. Klauzula Listu przewozowego

11. Trigger

12. Szkody w paletach i opakowaniach zwrotnych

13. Przekazanie towaru osobie nieuprawnionej

14. Klauzula postojowa

15. Opóźnienie w dostawie

16. Nieterminowe podstawienia pojazdu pod załadunek

17. Towary szybko psujących się (przewożonych w kontrolowanej temperaturze)

18. Awaria aparatu chłodniczego (przy ATP)

19. Przesyłki kurierskie

20. Odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w przewożonym towarze wskutek przedostania się osób trzecich do przestrzeni ładunkowej

21. Reprezentantów

22. Przesortowania towaru

23. Składowania mienia

24. Kosztów czasowego składowania

25. Kosztów przeładunku i transportu zastępczego

26. Zanieczyszczenia mienia (niedostateczne umycie cysterny/silosu)

27. Ubytków ilościowych powstałych na skutek wycieku z nieszczelnych cystern

28. Szkód ukrytych

29. Szkód po spożyciu alkoholu i/lub substancji odurzających

30. Przekroczenia prędkości

31. Badań technicznych

32. Wypadku drogowego z winy osoby trzeciej

33. Przewozu pojazdów używanych

34. Przewozu makulatury

35. Przewozu surowców wtórnych/recyklingowych

36. Przewozu żywych zwierząt

37. Awarii systemu chłodzenia/grzania/wentylacji (przy transporcie zwierząt)

38. Niewykonanie zmiany umowy przewozu - art.12 CMR, art. 70, 84 PP

39. Utrata dokumentów art.11 ust.3 CMR, art. 71 85 PP

40. Zwrot cła i innych wydatków poniesionych w związku z przewozem (art. 82 PP, art. 23 ust. 4 CMR)

41. Klauzula paramount

42. Wydanie przesyłki bez pobrania zaliczenia art. 21 CMR

43. Nierozsądny wybór os. trzecich art. 16 ust. 2 CMR

44. Deklaracja wartości towaru art. 24 CMR

45. Deklaracja kwoty specjalnego interesu art. 26 CMR

46. Utrata/uszkodzenie kontenera

47. Podniesienie lub wyciągnięcie środka transportu

48. Koszty uprzątnięcia/utylizacji

49. Inne uzasadnione koszty powstałe w związku ze szkodą

50. Zakres terytorialny

51. Koszty rzeczoznawców

52. Koszty obrony sądowej i pozasądowej

53. Jurysdykcja umowy ubezpieczenia

54. Rozszerzona odpowiedzialność w kabotażu DE – 40 SDR – (§449 ust. 2 pkt 1 HGB)

55. Koszty pomocy prawnej dla bezpodstawnej kompensaty roszczonej kwoty

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page