top of page

Przedmiot ubezpieczenia

Kontenery

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego jako spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych
w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami prawa.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach OCS można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie drogowym, a dla większych podmiotów również
o odpowiedzialność cywilną przewoźnika umownego w transporcie kolejowym,
w transporcie lotniczym (wystawca HAWB) oraz w transporcie morskim (NVOCC – wystawca własnego konosamentu), a także o odpowiedzialność cywilną wystawcy konosamentu FIATA (transport multimodalny).

Kontenery
bottom of page