top of page
Kontenery

Przykłady czynności spedycyjnych objętych ubezpieczeniem:

a)            wysyłanie i odbiór przesyłki

b)           opracowywanie instrukcji wysyłkowych

c)            doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu

d)           organizacja transportu

e)           zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji przewoźnikowi

f)            przygotowanie dokumentów związanych z transportem przesyłki

g)            załadunek, przeładunek i wyładunek przesyłek

h)           przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrola ilościowa (ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie)

i)             pakowanie i przepakowywanie towarów, konsolidacja i dekonsolidacja przesyłek

j)             konfekcjonowanie, znakowanie i cechowanie przesyłek

k)            powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesyłki, a także o przeszkodach w transporcie przesyłki

l)             podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki

m)          magazynowanie lub składowanie przesyłki (trwające nie dłużej niż 60 dni), w tym w magazynach i składach celnych

n)           organizowanie konwojowania, ochrony fizycznej lub dozoru przesyłki na czas jej transportu

o)           dokonywanie na rachunek zleceniodawcy odpraw celnych [z wyłączeniem czynności agenta celnego]

p)           określanie VGM (zweryfikowana masa brutto) i przekazywanie w imieniu zleceniodawcy danych dot. VGM do przedsiębiorstwa żeglugowego

Kontenery
bottom of page