top of page

OCPD – odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego

Według przepisów krajowych jak i Konwencji CMR przewoźnik odpowiada za realizację umowy przewozu na zasadzie Ryzyka. Oznacza to, że przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie pomiędzy jej przyjęciem do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie bez względu na okoliczności, które to spowodowały.  Odpowiedzialność przewoźnika wyłączona jest w następujących przypadkach:

- gdy szkoda wynikła z okoliczności leżących po stronie nadawcy bądź odbiorcy niezawinionych przez przewoźnika bądź właściwości towaru

- gdy przyczyną były: siła wyższa (prawo krajowe) oraz okoliczności, których nie dało się uniknąć i którym następstwom nie można było zapobiec (Konwencja CMR),

- uprawdopodobnienia że szkoda wynikła z: braków lub wadliwość opakowania, niedostateczne oznakowanie towaru, naturalne właściwości towaru, a także ładowanie, rozmieszczanie bądź wyładowywanie towaru przez nadawcę lub odbiorcę

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

bottom of page