top of page

Ubezpieczenie kierowcy od kosztów leczenia (KL) czy Europejska Karta Ubezpieczenia  Zdrowotnego (EKUZ)?

Ciężarówka i magazynowe

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w razie choroby powstałej podczas podróży służbowej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Zwrot kosztów następuje ze środków pracodawcy, a w razie zgonu pracownika za granicą pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju.

Przewaga ubezpieczenia KL względem funkcjonującego rozwiązania w ramach EKUZ

Różnice pomiędzy kosztami pokrywanymi z EKUZ a wypłatami z ubezpieczenia kosztów leczenia (KL)

Koszty pokrywane przez EKUZ – kwota współfinansowania

bottom of page