top of page

Koszty pokrywane przez EKUZ
– kwota współfinansowania

uśmiechnięty Lekarz

Należy pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania).

Przykład 1: Pobyt w szpitalu – współfinansowania przez pacjenta:

Przykład 2: Odpłatność za leki – współfinansowania przez pacjenta:

Przykład 3: Wizyta u lekarza – udział własny pacjenta:

Przykład 4: Przykładowe koszty pobytu w szpitalu:

Przykład 5: Przykładowe koszty transportu do Polski:

bottom of page